Hiển thị tất cả 34 kết quả

Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
14.000.000  18.670.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
14.000.000  18.670.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
14.500.000  19.400.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
15.500.000 16.500.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18.000.000  24.000.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18.600.000  24.800.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
19.500.000  26.000.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
22.500.000  30.000.000 
Giảm giá!
2 màu
3 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
22.000.000  29.330.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 4.91 5 sao
24.000.000 28.500.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
24.000.000 28.500.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
24.000.000 28.500.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
24.000.000 28.500.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
24.000.000 28.500.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
27.900.000  37.200.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 4.90 5 sao
34.000.000  45.340.000 
Giảm giá!
2 màu
2 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6.400.000 7.700.000 
Giảm giá!
2 màu
2 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
6.400.000 7.700.000 
Giảm giá!
2 màu
2 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6.400.000 7.700.000 
Giảm giá!
8 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
5.500.000 7.100.000 
Giảm giá!
8 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
5.500.000 7.100.000 
Giảm giá!
8 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
5.500.000 7.100.000 
Giảm giá!
8 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
5.500.000 7.100.000 
Giảm giá!
8 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
5.500.000 7.100.000 
Giảm giá!
8 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
5.500.000 7.100.000 
Giảm giá!
8 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
5.500.000 7.100.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.000.000 13.200.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.000.000 13.200.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.000.000 13.200.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.000.000 13.200.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
4.600.000  5.870.000 
Giảm giá!
2 màu
6 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
4.100.000 4.400.000 
Giảm giá!
2 màu
6 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
4.100.000 4.400.000 
Giảm giá!
2 màu
6 phiên bản
Được xếp hạng 4.91 5 sao
4.100.000 4.400.000 
✅ Miễn phí giao hàng ⭐ Toàn quốc
✅ Đang ưu đãi ⭐ 40%
✅ Bảo hành ⭐ 5 năm
✅ Bảo trì ⭐ Trọn đời
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.000.000 13.200.000 
Giảm giá!
3 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.500.000  14.000.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
10.000.000 13.200.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
10.000.000 13.200.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
15.500.000 16.500.000 
Giảm giá!
8 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
5.500.000 7.100.000 
Giảm giá!
8 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
5.500.000 7.100.000 
Giảm giá!
2 màu
2 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
6.400.000 7.700.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18.600.000  24.800.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
27.900.000  37.200.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
19.500.000  26.000.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
18.000.000  24.000.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
14.500.000  19.400.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
14.000.000  18.670.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
14.000.000  18.670.000 
Giảm giá!
1 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
22.500.000  30.000.000 
Giảm giá!
2 màu
3 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
22.000.000  29.330.000 
Giảm giá!
2 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 4.90 5 sao
34.000.000  45.340.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 4.91 5 sao
24.000.000 28.500.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
24.000.000 28.500.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
24.000.000 28.500.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
24.000.000 28.500.000 
Giảm giá!
5 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
24.000.000 28.500.000 
Giảm giá!
8 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
5.500.000 7.100.000 
Giảm giá!
8 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
5.500.000 7.100.000 
Giảm giá!
8 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
5.500.000 7.100.000 
Giảm giá!
8 màu
1 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
5.500.000 7.100.000 
Giảm giá!
2 màu
2 phiên bản
Được xếp hạng 5.00 5 sao
6.400.000 7.700.000 
Giảm giá!
2 màu
6 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
4.100.000 4.400.000 
Giảm giá!
2 màu
6 phiên bản
Được xếp hạng 0 5 sao
4.100.000 4.400.000 

BỘ SƯU TẬP BỒN CẦU THÔNG MINH  HIỆN ĐẠI, CAO CẤP - ENIC

Enic là thương hiệu thiết bị vệ sinh cao cấp đến từ Singapore với nhiều dòng sản phẩm đa tính năng. Trong đó có các loại bồn cầu thông minh. Cùng Enic tìm hiểu những đặc điểm vượt trội của loại bồn cầu tự rửa nhé! 

1. Bồn cầu thông minh là gì? 

Bồn cầu tự rửa thông minh là một trong những thiết bị vệ sinh tiên tiến nhất hiện nay khi được tích hợp những công nghệ hiện đại cùng chất liệu cao cấp. Sản phẩm bồn cầu này đem đến nhiều tính năng hữu dụng như tự động xịt rửa, sưởi ấm, tự động đóng mở,...

Bồn cầu thông minh hiện đại 
Bồn cầu thông minh hiện đại

Bồn cầu điện tử đã trở nên phổ biến trên nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Chúng giúp ích cho cuộc sống hiện đại của nhiều gia đình, đặc biệt là gia đình có trẻ nhỏ, yêu lối sống tiện nghi.

2. Kinh nghiệm chọn mua bồn cầu thông minh

Xem xét các yếu tố sau để có thể chọn được một chiếc bệt thông minh như ý.

  • Chuẩn bị mức mức ngân sách hợp lý: Vì là một thiết bị thông minh nên ít nhiều sẽ có mức giá cao hơn so với các sản phẩm thông thường. Vì vậy, nên tham khảo các mức giá của sản phẩm dựa vào tính năng bổ trợ và thương hiệu.
  • Xem xét tính năng: Một mẫu bồn cầu điện tử phải có các tính năng cơ bản như cảm biến tự động, điều chỉnh nhiệt độ (nước, bệ ngôi), vòi rửa tự động. Sau đó mới xét đến các tính năng khác như điều khiển bằng giọng nói, màn hình hiển thị, khử khuẩn UV,... 
  • Chọn thương hiệu phù hợp: Các sản phẩm của từng thương hiệu sẽ có mẫu mã, mức giá cũng như chính sách mua hàng khác nhau. Nên tìm hiểu nhiều nhà cung cấp khác nhau và so sánh với nhu cầu mua của gia đình. 
  • Thiết kế đồng nhất với không gian: Cân nhắc chọn màu sắc bồn cầu, màu trung tính hay nổi bật. Chọn loại bồn cầu, treo tường, đặt sàn hay bồn cầu hình trứng. Quan trọng là đồng nhất các thiết bị khác như sen tắm, bồn tắm, tủ gương hay tủ lavabo,... trong phòng tắm nhà bạn. 
 Tạo nên không gian sang trọng
Tạo nên không gian sang trọng

3. Lý do nên sở hữu bồn cầu tự rửa

Bồn cầu tự động X06 mang lại trải nghiệm vệ sinh an toàn

Bồn cầu thông minh Enic Smart J tích hợp toàn diện công năng

Bồn cầu tự rửa treo tường Enic Smart H

Bồn cầu trứng thông minh Enic Smart E

Bồn xí vệ sinh thông minh là sản phẩm công nghệ tiên tiến nên cấu tạo cũng như chức năng đều khác biệt so với các dòng sản phẩm truyền thống. Chúng có các ưu điểm ưu việt hơn và thiết kế nhìn bắt mắt, sang trọng hơn. Một số ưu điểm vượt trội phải kể đến:

Đa dạng dòng sản phẩm, tăng thẩm mỹ nhà vệ sinh 

Bồn cầu vệ sinh thông minh được thiết kế tinh xảo, tỉ mỉ từng chi tiết giúp không gian nhà vệ sinh của bạn trở nên hiện đại, sang trọng. Thiết kế với chất liệu đa dạng như sứ, gốm, nhựa hoặc kính, tạo nên phong cách đa dạng và tùy biến cho người sử dụng lựa chọn.

Bồn cầu tự rửa Enic có thiết kế đa dạng, nhiều chủng loại. Từ bồn cầu thường đến bồn cầu treo tường, âm tường, bồn cầu trứng, phù hợp với các thiết kế nhà vệ sinh hiện đại, trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng.

Không chỉ mẫu mã đa dạng mà còn có kiểu dáng độc đáo
Không chỉ đa dạng màu sắc mà còn có kiểu dáng độc đáo

Đa dạng các tính năng hỗ trợ 

Một chiếc bệt thông minh đều sở hữu những tính năng cơ bản như nâng hạ nắp tự động, xả nước tự động, vòi xịt thông minh, hệ thống sưởi ấm, tia UV khử mùi hôi, ngăn sự phát triển của vi khuẩn,... 

Bồn cầu tự động mở nắp khi có người đến gần 

Các tính năng sử dụng cảm biến nhạy bén hoặc đi kèm điều khiển điện tử cho người dùng dễ dàng thao tác. Ngoài ra còn có điều chỉnh bằng giọng nói. Kết hợp với màn hình LCD sắc nét, hiển thị nhiệt độ nước, nhiệt độ bệ ngồi. Đèn led thông minh hỗ trợ nhiều cho việc đi vệ sinh vào ban đêm. Bộ nhớ thông minh, ghi lại tính năng của lần sử dụng gần nhất. Ghi nhớ độc lập cho 2 người dùng, thuận tiện sử dụng.

Điều khiển cảm ứng hoặc điều khiển điện tử 

Đảm bảo vệ sinh

Bồn cầu tự rửa có thiết kế đặc biệt với hệ thống xả sạch giúp đẩy nước xả mạnh hơn, làm sạch bề mặt bồn cầu một cách hiệu quả. Vòi rửa và hệ thống khử mùi giúp tăng cường hiệu quả vệ sinh. Hệ thống tự động tẩy khuẩn giúp loại bỏ vi khuẩn và các mầm bệnh.

Thêm vào đó chức năng tự động vệ sinh cùng lớp phủ chống dính và cảm biến hút chân không, giúp tự động làm sạch bên trong bồn cầu sau khi sử dụng. Riêng bồn vệ sinh thông minh Enic có thiết kế lõi lọc nước nhiều lớp, lọc cặn bã, cho nguồn nước sạch và an toàn hơn. Chất liệu chống thấm nước IPX4, tự động ngắt điện khi rò rỉ.

Bồn cầu điện tử thông minh treo tường dễ dàng 

4. Chính sách mua bồn cầu điện tử Enic 

Enic có những chính sách mua hàng cùng chế độ hậu mãi tốt. Bảo hành sản phẩm lên tới 15 năm. Đội ngũ nhân viên tư vấn luôn sẵn sàng cung cấp thông tin chi tiết nhất để bạn có được lựa chọn đúng ý. Khi mua hàng Enic giao hàng miễn phí toàn quốc, kiểm tra hàng trước khi thanh toán, hỗ trợ lắp đặt và các vấn đề liên quan. Khi sử dụng nếu có lỗi sản phẩm từ nhà sản xuất có thể 1 đổi 1 trong vòng 100 ngày

Tới showroom Enic đẻ có những trải nghiệm thực tế nhất về sản phẩm trước khi quyết định mua hàng

Nếu bạn muốn tham khảo trước các mẫu bồn cầu thông minh hay giá bồn cầu thông minh hãy truy cập vào website Enic: https://enic.vn/. Hoặc bạn có thể liên hệ qua số hotline 1900 9430 để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ tận tình nhất!